podnosy THX majú dopravu zadarmo

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

K správe a spracovaniu vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a podľa platných právnych predpisov. Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane osobných údajov, prináša do tejto oblasti ďalšie požiadavky. Pýtate sa, ako ich spĺňame my? Tie najdôležitejšie odpovede nájdete nižšie. A ak máte ďalšiu otázku, sme tu pre vás napríklad na fakturace@woooooo.cz.

1. Kto moje údaje spravuje?

Správcom osobných údajov je spoločnosť NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. Na korešpondenčnej adrese spoločnosti, prípadne na centrálnom e-maile fakturace@woooooo.cz, môžete kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad bezchybným nakladaním s osobnými údajmi. Definíciu spoločného správcu nájdete tu.

2. Na aké účely sa spracúvajú?

Každá riadna zmluva sa bez osobných údajov nezaobíde. Dáta teda využívame na uzavretie kúpnej zmluvy a na plnenie predmetu tejto zmluvy, čo je v našom prípade dodanie nábytku a doplnkov vám, našim zákazníkom. Osobné údaje sú teda využívané vždy iba v rozsahu, ktorý je pre daný účel nevyhnutný.

Súhlas môžete podľa uváženia udeliť aj na spracovanie na marketingové účely. Konkrétne sa jedná o registráciu k odberu newsletterov – zasielanie aktuálnych a relevantných informácií o novinkách v produktovom portfóliu, predajných akciách, poskytovaní širšej podpory. Súhlas s odberom je možné kedykoľvek odvolať v pätičke každého newslettera;

Súhlas so spracovaním údajov tiež môžete odmietnuť, či už celý, alebo iba v jednotlivých častiach, e-mailom na fakturace@woooooo.cz alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. Aktuálne informácie k správe osobných údajov sú zverejňované na tejto webovej stránke.

3. Ktoré subjekty majú k mojim údajom prístup?

Okrem oprávnených pracovníkov firmy NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o., ktorí zabezpečujú výrobu či dodanie produktov na požadovanú adresu, to môžu byť tretie subjekty, poskytujúce nám služby (napr. dopravca, poskytovatelia IT služieb a pod.). So všetkými sme za účelom ochrany vašich osobných údajov uzavreli korektnú zmluvu.

4. Ako dlho máte moje údaje uložené?

Tak dlho, ako stanovujú právne predpisy. Kedykoľvek sa tiež môžete obrátiť na poverenú osobu (všetky kontakty nájdete v bode 1. a 2.) a požiadať ju o informácie, prípadne výmaz a opravu nepresných dát. Vaše právo sa vzťahuje aj na obmedzenie spracovania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Stačí k nám doručiť žiadosť, a po overení totožnosti, bude vybavená.

5. Používate na webe *.woooooo.cz súbory cookie?

Ako prevažná väčšina webových stránok, používame aj na *.woooooo.cz súbory cookie. Konkrétne môže ísť o AdWords, Facebook, Google Analytics, Sklik, Google Tag Manager, Google Business. Z hľadiska trvanlivosti ich možno deliť na krátkodobé, tzv. „session cookie“, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači iba do zatvorenia, a dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené v počítači dlhšie (v závislosti od nastavenia samotných cookie a prehliadači) alebo ak ich sami neodstránite.

6. Ako môžem súbory cookie odmietnuť?

Na *.woooooo.sk môžete ukladanie súborov cookie odmietnuť ihneď pri príchode, a to cez pop-up okno, ktoré sa na stránkach objaví. So súbormi môžete ďalej pracovať ešte v internetovom prehliadači, ktorý ich automaticky v predvolenom nastavení prijíma. Podrobné informácie pre Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android, Safari a ďalšie nájdete vždy v nastavení či technickej podpore. Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii napríklad na www.youronlinechoices.com/cz.

7. Máte váš prístup k GDPR niekde zhrnutý?

Starostlivo pristupujeme nielen k výrobe nábytku, ale aj k správe vašich osobných údajov. Vychádzame pritom z platných zákonov, detaily sumarizuje práve táto stránka.

8. Viete, aké práva ako subjekt máte?

 • Právo na prístup k osobným údajom: V prípade, že sa chcete opýtať, či NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, máte právo získať informáciu o tom, či k spracovaniu dochádza, a ak tomu tak je, máte právo k vašim údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: Pokiaľ sa domnievate, že NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. o vás spracováva nepresné osobné údaje alebo chcete osobné údaje doplniť, máte právo požadovať opravu alebo doplnenie osobných údajov.
 • Právo na výmaz („Právo byť zabudnutý“): Ak požiadate o výmaz osobných údajov, NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. vašu žiadosť posúdi a vaše osobné údaje vymaže, ak:
  • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;
  • b) spracovanie je protiprávne;
  • c) vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie vašich osobných údajov alebo
  • d) odpadla zákonná povinnosť na spracovanie osobných údajov na základe práva EÚ alebo právnych predpisov vnútroštátneho práva.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: Ak požiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov, NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. vaše osobné údaje zneprístupní alebo vykoná úkony spracovania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatnenia tohto práva.
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov: Máte právo požadovať, aby sme odovzdali vaše osobné údaje, spracovávané automatizovane (v elektronickej forme) inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov môžete využiť za podmienky, že NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. spracováva vaše osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu so spracovaním osobných údajov a za podmienky, že je to technicky uskutočniteľné. V prípade, že by výkonom tohto práva mohli byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných fyzických osôb, NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. nebude môcť vašej požiadavke vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku: V prípade, že uplatníte svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu a NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. posúdi vašu žiadosť ako oprávnenú, ukončí bez zbytočného odkladu spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, v takom prípade už nebudú osobné údaje na tieto účely spracovávané.
 • Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov: Máte právo sa obrátiť so svojou sťažnosťou na dozorný úrad - Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Dokument bol aktualizovaný 23. 10. 2023