GDPR

NÁBYTEK WOOOOOO.CZ | zakázková výroba nábytku

Informace o zpracování osobních údajů

Ke správě a zpracování vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně a podle platných právních předpisů. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, přináší do této oblasti další požadavky. Ptáte se, jak je splňujeme my? Ty nejdůležitější odpovědi naleznete níže. A pokud máte další otázku, jsme tady pro vás třeba na fakturace@woooooo.cz.

1. Kdo moje údaje spravuje?

Správcem osobních údajů je společnost NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. Na korespondenční adrese společnosti, případně na centrálním e-mailu fakturace@woooooo.cz, můžete kontaktovat osobu pověřenou dohledem nad bezchybným nakládáním s osobními údaji. Definici společného správce naleznete zde.

2. K jakým účelům se zpracovávají?

Každá řádná smlouva se bez osobních údajů neobejde. Data tedy využíváme pro uzavření kupní smlouvy a pro plnění předmětu této smlouvy, což je v našem případě dodání nábytku a doplňků vám, našim zákazníkům. Osobní údaje jsou tedy využívány vždy pouze v rozsahu, který je pro daný účel nezbytný.

Souhlas můžete dle uvážení udělit také ke zpracování pro marketingové účely. Konkrétně se jedná o registraci k odběru newsletterů – zasílání aktuálních a relevantních informací o novinkách v produktovém portfoliu, prodejních akcích, poskytování širší podpory. Souhlas s odběrem je možné kdykoli odvolat v patičce každého newsletteru;

Souhlas se zpracováním údajů také můžete odmítnout, ať již celý, či pouze v jednotlivých částech, e-mailem na fakturace@woooooo.cz nebo na korespondenční adrese společnosti NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. Aktuální informace ke správě osobních údajů jsou zveřejňovány na této webové stránce.

3. Které subjekty mají k mým údajům přístup?

Kromě oprávněných pracovníků firmy NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o., kteří zabezpečují výrobu či dodání produktů na požadovanou adresu, to mohou být třetí subjekty, poskytující nám služby (např. dopravce, poskytovatelé IT služeb atp.). Se všemi jsme za účelem ochrany vašich osobních údajů uzavřeli korektní smlouvu.

4. Jak dlouho máte mé údaje uloženy?

Tak dlouho, jak stanovují právní předpisy. Kdykoliv se také můžete obrátit na pověřenou osobu (všechny kontakty najdete v bodě 1. a 2.) a požádat ji o informace, případně výmaz a opravu nepřesných dat. Vaše právo se vztahuje také na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Stačí k nám doručit žádost, a po ověření totožnosti, bude vyřízena.

5. Používáte na webu *.woooooo.cz soubory cookie?

Jako naprostá většina webových stránek, používáme také na *.woooooo.cz soubory cookie. Konkrétně se může jednat o AdWords, Facebook, Google Analytics, Sklik, Google Tag Manager, Google Business. Z hlediska trvanlivosti je lze dělit na krátkodobé, tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči pouze do zavření, a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotných cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

6. Jak mohu soubory cookie odmítnout?

Na *.woooooo.cz můžete ukládání souborů cookie odmítnout ihned při příchodu, a to skrze pop-up okno, které se na stránkách objeví. Se soubory můžete dále pracovat ještě v internetovém prohlížeči, který je automaticky ve výchozím nastavení přijímá. Podrobné informace pro Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android, Safari a další naleznete vždy v nastavení či technické podpoře. Účinný nástroj pro správu souborů cookie je také k dispozici třeba na www.youronlinechoices.com/cz.

7. Máte váš přístup k GDPR někde shrnutý?

Pečlivě přistupujeme nejen k výrobě nábytku, ale také ke správě vašich osobních údajů. Vycházíme přitom z platných zákonů, detaily shrnuje právě tato stránka.

8. Víte, jaká práva jako subjekt máte?

 • Právo na přístup k osobním údajům: V případě, že se chcete zeptat, jestli NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informaci o tom, zda ke zpracování dochází, a pokud tomu tak je, máte právo k vašim údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Pokud se domníváte, že NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. o vás zpracovává nepřesné osobní údaje nebo chcete osobní údaje doplnit, máte právo požadovat opravu nebo doplnění osobních údajů.
 • Právo na výmaz („Právo být zapomenut“): Požádáte-li o výmaz osobních údajů, NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. vaši žádost posoudí a vaše osobní údaje vymaže, pokud:
  • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  • b) zpracování je protiprávní;
  • c) vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů nebo
  • d) odpadla zákonná povinnost ke zpracování osobních údajů na základě práva EU nebo právních předpisů vnitrostátního práva.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Požádáte-li o omezení zpracování osobních údajů, NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. vaše osobní údaje znepřístupní nebo provede úkony zpracování, které budou zapotřebí pro řádný výkon uplatnění tohoto práva.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo požadovat, abychom předali vaše osobní údaje, zpracovávané automatizovaně (v elektronické formě) jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů můžete využít za podmínky, že NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínky, že je to technicky proveditelné. V případě, že by výkonem tohoto práva mohly být nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných fyzických osob, NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. nebude moci vašemu požadavku vyhovět.
 • Právo vznést námitku: V případě, že uplatníte své právo vznést námitku proti zpracování a NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s.r.o. posoudí vaši žádost jako oprávněnou, ukončí bez zbytečného odkladu zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: Máte právo se obrátit se svou stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 Dokument byl aktualizován 23. 10. 2023