Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi společností Wooders Czechia s. r. o., se sídlem Žerotínova 27, 682 01 Vyškov, IČ: 045 04 836, OR KS Brno, oddíl C, vložka číslo 90288 (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím. Všechny smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu České republiky.

1.2 Pokud je Kupujícím spotřebitel, tj. osoba, jež mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, pak se vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami řídí občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.). Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (tj. nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky e-shopu, přičemž kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky Kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající pak potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky oznámením na určený e-mail. Na okamžik vzniku kupní smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv. Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.

2.2 Před konečným zasláním objednávky Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu využít možnost provést zevrubnou kontrolu celé objednávky. Kupující pak objednávku odešle prostřednictvím tlačítka „Objednat“.

2.3 Není-li Kupujícím spotřebitel, pak je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží Kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.

2.4 Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. E-shop obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat.

2.5 Nákresy, modely, skici, barevnost, hmotnost a rozměry výrobků (zboží) uvedené v e-shopu (případně v katalozích) jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

2.6 Ceny jsou uváděny s DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.

2.7 Změny v objednávce ze strany Kupujícího jsou po uzavření kupní smlouvy možné pouze v případě, kdy je na písemný návrh Kupujícího Prodávající akceptuje. Návrh změn musí Kupující odeslat písemnou formou (i elektronicky) Prodávajícímu do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Změny v objednávce a tedy i v kupní smlouvě jsou zpoplatněny částkou 250 Kč vč. DPH. Pokud prodávající změny v objednávce akceptuje, tyto změny nacení a objednávku upraví, doplní o ji o poplatek za změny v objednávce a upravenou objednávku odešle Kupujícímu. Pokud ji Kupující neakceptuje, platí původní objednávka a tedy i kupní smlouva. Prodávající si vyhrazuje právo změny v objednávce po uzavření kupní smlouvy neakceptovat.

2.8 Změnami v objednávce a tedy i kupní smlouvě se mj. rozumí změna počtu položek v objednávce vč. doplnění objednávky o další položky, změna rozměrů a provedení výrobku, změna doručovací adresy, změna způsobu doručení.

3. DODACÍ LHŮTY, ZPŮSOB DODÁNÍ, NEODEBRÁNÍ ZBOŽÍ

3.1 Dodací lhůta je stanovena Prodávajícím v potvrzení objednávky. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Tímto dnem také vzniká právo Prodávajícího fakturovat. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, včetně překážek, které nemůže Prodávající ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno.

3.2 Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 kalendářních dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně nebo telefonicky k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši 50 % přijaté zálohy ve vztahu k ceně neodebraného zboží.

3.4 V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 21 kalendářních dnů prodlení.

3.5 Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.

3.6 Zboží je zasíláno pouze v rámci České republiky.

4. ÚHRADA – PLATBA ZBOŽÍ

U nákupu přes e-shop je požadována 100% záloha ve výši ceny objednávky. Při nezaplacení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání úhrady celé kupní ceny na účet Prodávajícího uvedený v objednávce. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.

5. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

5.1 Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.

5.2 V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy na dálku:

5.2.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.

5.2.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

5.2.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Wooders Czechia s. r. o., se sídlem Žerotínova 27, 682 01 Vyškov, e-mail: fakturace@woooooo.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzor (viz 5.3) pro odstoupení od smlouvy.

5.2.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.2.5 Důsledky odstoupení od smlouvy

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět. Záleží na tom, co nastane dříve.

5.2.5a Převzetí zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Prodávajícímu odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.2.5b Náklady spojené s vrácením zboží. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.2.5c Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.3 Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát Wooders Czechia s. r. o., Žerotínova 27, 682 01 Vyškov, fakturace@woooooo.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží
Datum objednání, resp. datum obdržení
Jméno a příjmení spotřebitele
Adresa spotřebitele
Podpis spotřebitele
Datum
Nehodící se škrtněte a chybějící/potřebné údaje doplňte.

5.4 Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupující – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:

5.4.1 Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.

5.4.2 Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační/e-mailovou adresu.

5.4.3 Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kom- pletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).

5.4.4 Peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba. Změna příjemce nebo způsobu vrácení částky je zpoplatněna částkou 250 Kč.

5.5 Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

5.5.1 Je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; příkladem by mohl být výrobek s vybraným zakázkovým čalouněním nebo výrobek s volitelným mořením dřeva, volitelným rozměrem, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky na e-shopu u nichž je uveden příznak Zakázková výroba. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.

5.5.2 Jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž stolu u výrobce.

V souladu s ustanovením § 1837 d) NOZ jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.

Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5 % z fakturované částky denně (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

6. REKLAMACE, ZÁRUČNÍ LHŮTY

6.1 U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací/přepravní list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou v rámci případného reklamačního řízení uznány.

6.2 Ostatní vady zjištěné po rozbalení zásilky, kterou doručovala služba společnosti Wooders Czechia, PPL nebo Zásilkovna (tj. mimo Toptrans), musí Kupující ihned písemně nebo e-mailem (fakturace@woooooo.cz) oznámit Prodávajícímu, a to nejpozději do tří pracovních dnů od doručení zásilky, jinak nebudou uznány. Den doručení se považuje za 1. den lhůty pro toto oznámení.

6.3 Při využití přepravce Toptrans se doručování, přebírání zásilky a případné reklamační řízení musí řídit platnými zasilatelskými podmínkami této společnosti. Pokud se tedy rozhodnete využít přepravce Toptrans, držte se následujících ↓ pokynů. Jinak nebude reklamace uznána.

6.3.1 Při přebírání zásilky ihned zkontrolujte její vnější stav.

6.3.2 Pokud zásilka při doručení vykazuje zjevné poškození, nedostatky uveďte přepravci do mobilního terminálu.

6.3.3 V případě, že převezmete zásilku bez uvedení výhrad do mobilního terminálu, má se zato, že jste převzali úplnou a neporušenou zásilku.

6.3.4 Zásilku rozbalte ihned, nejpozději však do dvou dnů od doručení + obal zásilky hned nevyhazujte.

6.3.5 Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, které objevíte až po rozbalení, je nutné nám toto nahlásit písemně nebo e-mailem (fakturace@woooooo.cz) nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky. Den doručení se považuje za 1. den.

6.3.6 Pokud tento postup nedodržíte, nebudeme moci uplatnit nárok na případnou reklamaci.

6.3.7 Je-li zásilka v pořádku, obal zlikvidujte.

6.4 Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, zejména pak kontrolovat dotažení šroubových spojů, v souladu s „Návodem na používání a ošetřování nábytku“ vytvořeným Prodávajícím.

6.5 Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu Prodávajícího.

6.6 Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s „Návodem na používání a ošetřování nábytku“ dodaného prodávajícím; a/nebo bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.7 Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit.

6.8 V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Formulář pro uplatnění reklamace vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář vytiskněte, podepište a zašlete naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu a přiložte jej k vrácenému zboží.

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:

Internetový obchod: Woooooo.cz
Společnost: Wooders Czechia  s.r.o 
Provozovna: Ždánská 219, 685 01 Bučovice
IČ: 04504836
E-mailová adresa: fakturace@woooooo.cz

Reklamace a její průběh

Reklamaci je možné uplatnit doručením reklamovaného zboží na naši provozovnu (dopravné hradí odesílatel). Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, zboží nebude převzato. K reklamovanému zboží přiložte doklad o nákupu zboží, formulář pro uplatnění reklamace, uveďte i číslo objednávky. O stavu reklamace vás budeme průběžně e-mailem informovat, vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od potvrzení zahájení vyřizování reklamace. 

Formulář pro uplatnění reklamace (ZKOPÍRUJTE SI TEXT NÍŽE)

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu a vložit jej do zásilky s vráceným zbožím). 

Adresát (prodávající) 

Internetový obchod: www.woooooo.cz
Společnost: Wooders Czechia s. r. o.
Provozovna: Ždánská 219, 685 01 Bučovice-Kloboučky
IČ/DIČ: 04504836
E-mailová adresa: fakturace@woooooo.cz
Telefonní číslo: 608 530 676

Spotřebitel: 

Moje jméno a příjmení: 
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail: 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) 

Vážení, 

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).  

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).  

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu). 

  • Datum objednání (*) / datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

 

V (zde vyplňte místo)

Dne (zde doplňte datum)  

(podpis) 

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele 

 

 

Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*) 

 

–––––––––––––––––––––––––

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit. 

 

7. ROZHODNÉ PRÁVO, PŘÍSLUŠNOST SOUDU

7.1 Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Okresní soud ve Vyškově nebo Krajský soud v Brně. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího. Případné spory mezi Wooders Czechia s. r. o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete www.coi.cz.

7.2 Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PLATNOST PODMÍNEK

8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.3 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

8.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

8.5 Podáním objednávky prostřednictvím e-shopu Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

8.6. Tyto obchodní podmínky e-shopu vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 5. 2022 a nahrazují všechny dříve vydané Obchodní podmínky.

Upozornění: Žádný z výrobků prodávaných na stránkách *.woooooo.cz nenese název ani značku Wooders.